Gospodarstvo

Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti

POSLOVNA ZONA – NOVO DOBA OPĆINE KULE NORINSKA

Općina Kula Norinska se s godinama razvija u jedno od zanimljivijih područja s ekonomskog aspekta. Prije svega zbog nadolazeće autoceste Zagreb-Dubrovnik koja se siječe s prometnim koridorom V C upravo na području općine Kula Norinska u mjestu Nova sela uz koje već niče poslovna zona koja je procjenjena jednom od najperspektivnijih u Hrvatskoj i regiji obzirom da se nalazi tik uz sjecište koridora i graničnog prelaza Nova Sela koji će biti jedno od 3 najveća u Hrvatskoj.

Početnih 600.000 m2 Poslovne zone “Nova sela” već očekuje prve investitore koji su voljni putem javnoprivatnog partnerstva sami izgrađivati infrastrukturu poslovne zone i zauzvrat dobiti zemljište. Interes investitora je znatan, a pripremno uređivanje građevinskog terena je u tijeku.

TURIZAM

Znajačajna gospodarska aktivnost se razvija i u području turizma, pa tako općina ima hotelrestoran,  restoran i nekoliko drugih ugostiteljskih objekata koji rade cijele godine.

Turizam se razvija najviše kroz fotosafari turizam u čemu je općina Kula Norinska vodeća u dolini Neretve, ali i znatno šire s preko 30.000 turista godišnje samo u tom vidu turističke djelatnosti. U općini Kula Norinska je zapravo i začet fotosafari  turizam u dolini Neretve te se s vremenom proširio na cijelu dolinu Neretve,a upravo se u općini Kula Norinska razvijaju novi vidovi turizma za dolinu Neretve, i to na način da se iskorištavaju ljepote i reljef njenoog krškog i brdovitog područja koje privlači zaljubljenike u prirodu, šetnje, pa čak i alpinizam, a povijest područja općine Kula Norinska je prebogata od najranijih doba civilizacije pa do danas.

POLJOPRIVREDA

Općina Kula Norinska je općina u kojoj poljoprivreda predstavlja najznačajniju gospodarsku djelatnost. Od ukupne površine Općine Kula Norinska poljoprivredne površine zauzimaju 9,36% površine, ali zbog izuzetne kakvoće tla i izuzetno povoljnih klimatskih uvjeta predstavljaju značajni gospodarski resurs.

U razvoju poljodjelske proizvodnje očekuje se prijelaz s ekstenzivnog na intenzivni način proizvodnje, a u okvirima koncepta održivog razvoja. Pri realizaciji ovog cilja potrebno je voditi računa o:

  • racionalnom korištenju poljoprivrednog tla
  • onemogućavanju korištenja kvalitetnog zemljišta za nepoljoprivredne svrhe
  • saniranju devastiranog poljodjelskog tla nakon eksploatacije
  • usmjeravanju i poticanju proizvodnje zdrave hrane i na tržištu prepoznatljivih proizvoda
  • unapređenju obiteljskog poljodjelskog i proizvodnog gospodarstva koji treba biti jedan od instrumenata povećanja broja stranovnika
  • iskorištavanju postojećih obradivih površina i privođenju namjeni zapuštenih površina
  • melioliranjem površina povećati ukupnu površinu istih

Sitnija obiteljska poljoprivredna gospodarstva moraju težiti intenzivnoj proizvodnji kao što su povrće, voće, vinogradi, cvijeće, sitna stoka i sl. Kod svih obiteljskih gospodarstva mora se postići maksimalna iskorištenost zemlje, strojeva, radne snage, znanja, proizvodno-tehnološkog ili iskustva, jer samo takovi uvjeti proizvodnje obećavaju opstanak u europskoj konkurenciji.

U ekonomskom pogledu mora se postići ili težiti postizavanju optimalne ravnoteže između vrste i količine proizvoda i troškova proizvodnje, jer to osigurava najprofitabilniju proizvodnju. Da bi se ovo postiglo treba pružiti i omogućiti stručno i praktično proizvodno usavršavanje. Mjere agrarne politike države, kao i kreditna politika moraju omogućiti pretvorbu postojećih u suvremena obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

Razvoj gospodarstva na lokalnoj razini temeljit će se na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja će se u razvoju oslanjati na velike poduzetnike odnosno trgovačke sustave. Najveći udio na području Općine Kula Norinska imat će poljoprivredne i prerađivačke djelatnosti. Razvoj suvremenih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i malih fleksibilnih tvrtki čija se proizvodnja bazira na raspoloživim prirodnim resursima omogućit će efikasno korištenje ukupnih ekonomskih potencijala.

Ova načelna opredjeljenja neće se moći ostvariti primjenom rigoroznih uvjeta za gradnju objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje, kakvi su postavljeni u važećim planovima. Ti su rigorozni uvjeti nerijetko onemogućavali realizaciju pojedinih razvojnih programa. Stoga se u izradi Prostornog plana Općine Kula Norinska kao prioritet nameće rješavanje ovog pitanja, odnosno iznalaženja uvjeta za gradnju objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje kojima će se omogućiti realizacija razvojnih programa uz istovremenu zaštitu kvalitete življenja u susjednim objektima.

Šumarstvo

Šumama gospodariti i dalje po važećim Gospodarskim osnovama i njima određenom etatu. Etat je moguća količina drvne mase za sječu i podatak koji govori o očuvanju šuma i akumuliranju drvne mase u skladu sa potrajnosti prihoda šume.

Marginalne i zapuštene poljoprivredne površine, neadekvatne za daljnju poljoprivrednu proizvodnju, a obrasle u šikare bez nadzora, stručnim šumarskim zahvatima poželjno je prevoditi u kvalitetnije, više uzgojne oblike.

Korisno bi bilo dio šuma uz naselja i turističke objekte urediti za rekreacijsku namjenu za koju potrebe iskazuje suvremeni način života, te sukladno potrebama poticati razvoj urbanog šumarstva radi ozelenjavanja naselja i turističkih područja.

Zakonski propisati da svaki novi prizvodni pogon mora imati uređaj kojim trajno sprječava svako onečišćenje zraka, vode i tla. Visokim odštetama i kaznama pteretiti postojeće tvornice i slične pogone koji nemaju uređaje za pročišćavanje vlastitih oblika onečišćenja, a time direktno utječu na uništavanje okoliša. Pravnim mjerama također spriječiti i razne neproizvodne ustanove, kućanstva i pojedince u narušavanju čistoće okoliša, jer time uništavaju i ugrožavaju šume.

Veće šumske površine su u državnom vlasništvu i njima gospodati Javno poduzeće Hrvatske šume tako da lokalne vlasti nemaju direktan utjecaj na njihovo gospodarenje. Šume predstavljaju zbog svojih ekoloških vrijednosti i značajan potencijal za razvitak lovnog, izletničkog i rekracijskog turizma koji tu postoji već nekoliko desetljeća, ali nije u dovoljnoj mjeri valoriziran.

Šumsko područje

Skip to content