Industrija i poduzetništvo

U ekonomiji za lokalne potrebe i lokalno tržište Općina Kula Norinska mora naći svoj interes, jer bi «u prostornom smislu ekonomija za lokalne potrebe bila organizirana na osnovi malih samostalnih prostornih jedinica (obiteljska proizvodna i poljoprivredna gospodarstva) koje će imati utjecaja na strukturu naselja, bilo da će biti interpolirane u strukturu naselja mješovitih funkcija, bilo da će biti locirane u posebnim radnim zonama (ovisno o čistom ili nečistom tehnološkom procesu, potrebnoj površini, utjecaju na okoliš i dr.)». U interakcijskom odnosu «velike» i «male» privrede, u njihovom kooperantskom povezivanju leži gospodarski razvitak Općine i to naročito u onim proizvodnim granama (prehrambena industrija) koje imaju suport u prirodnim resursima Općine (drvo, voće, povrće, vinova loza i dr.). Ti procesi se trebaju realizirati i intenzivirati, jer se na njima temelji uravnoteženi gospodarski razvitak Županije.

Ostvarivanje gospodarskog razvitka bit će uvjetovano:

 • poticanjem razvoja obrtnišva i malog poduzetnišva (stvaranjem obiteljskih proizvodnih i poljoprivrednih gospodarstava)
 • poticanjem realizacije interaktivnog odnosa velike i male privrede (kooperacija)
 • usvajanjem proizvodnih programa interesantnih i konkurentnih na domaćem i stranom tržištu
 • poticanjem podizanja obrazovne strukture radnog stanovništva
 • poticanjem postepenog uvođenja novih proizvodnih linija (novih tehnologija), te izgradnjom novih, bilo vlastitim ili stranim ulaganjima

Realizacija gore zacrtanih ciljeva dat će slijedeće razvojne efekte:

 • uspostavljanje stabilne gospodarske strukture
 • razvoj kooperacijskog modela privređivanja
 • porast ljudskog kapitala
 • povećanje kupovne moći i standarda stanovništva

Ostvarenje razvojnih ciljeva ovisit će o određenim pretpostavkama i mjerama koje se donose:

 • na razini Županije i Općine
 • podizanje razine obrazovanja stanovništva, jer je kao faktor ograničenja razvoja identificiran ljudski faktor (ustrojem visokih i visokoškolskih ustanova, istraživačkih centara, ustrojem županijskog centra za razvoj poduzetništva, organiziranjem sezonskih stručnih seminara i dr.)
 • racionalnim korištenjem prostora radi bolje eksploatacije svih raspoloživih resursa. U tu svrhu, u okviru ovog Plana, definirana je radna i mješovita zona, te režimi korištenja prostora kojim se ciljano usmjerava policentrični model razvoja i racionalno korištenje prostora kao ograničenog dobra
 • stimuliranjem razvoja obrtništva i malog poduzetništva dodjelom beneficiranih kredita perspektivnim programima
 • na razini samih proizvođača
 • racionalizacija poslovanja koja će dovesti do veće vrijednosti proizvodnje
 • prilagodbe uvjetima poslovanja (tržišta), jer mogućnost brzog reagiranja na promijenjene uvjete poslovanja predstavlja jedan od bitnih kriterija tržišne uspješnosti

Malo gospodarstvo (obrtništvo i malo poduzetništvo) treba biti važan faktor u revitalizaciji gospodarskog razvitka Općine i Županije. U interakciji «velike» i «male» privrede (kooperantskim odnosima) treba tražiti rješenja policentričnog modela razvoja stabilnog gospodarstva Općine i Županije koje će moći odgovoriti svim izazovima domaćeg i stranog tržišta.

U tu svrhu ovim Planom izdvojeno je visoravno područje u sjevernom dijelu Općine (Nova Sela) kao rezervirani prostor za ispitivanje mogućnosti za gradnju Poslovne zone “Nova Sela”, površine cca. 200 ha, koja bi mogla predstavljati najznačajniji faktor gospodarskog razvoja ne samo Općine Kula Norinska nego i šire (resursi gradova Metković i Opuzen, te Luke Ploče).

Zona se može nastaviti u Općini Pojezerje te je u blizini koridora planirane auto-ceste TM (transeuropska magistrala) 5C, te prometnog čvora Ploče.

Ova zona može uvelike doprinijeti gospodarskom razvitku ovih demografski najugroženijih područja županije i ublažiti negativne demografske tendencije cijelog područja.

Za gospodarski razvitak rezerviranog prostora moguće poduzetničke zone potrebno je dodatno ispitati mogućnosti izvedbe iste, ali se pretpostavlja da bi pogodovao razvitak pogona za izradu proizvoda koji su u funkciji poljoprivrede i turizma, kao što su suveniri, oprema i drugo, kao i razvitak servisne i industrijske zone za ekološki čistu industriju, proizvodno obrtništvo i uslužne djelatnosti.

Rezervirani prostor eventualne nove radne zone

Skip to content